Projects

Společnost MATRIX rozvíjíme mimo jiné také s přispěním dotačních titulů Evropské unie.

Daří se nám tak zvyšovat konkurenceschopnost, investovat do výroby a modernizovat provozy.

Při inovacích technologických postupů spolupracujeme s českými univerzitami i státními agenturami.

Zavedení výroby nového druhu konstrukčního hranolu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010207

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE III a jeho předmětem je komplexní inovační proces spočívající ve výrobkové i procesní inovaci. Předmětem výrobkové inovace je zavedení výroby zcela nových konstrukčních prvků, konkrétně pak lepeného bukového hranolu s využitím perlinky ze skelného vlákna.  Nutným předpokladem zavedení nové výroby je inovace procesu, která umožní zpracování předzpracovaného bukového dřeva do optimální podoby pro výrobu lepených bukových hranolů.

Projekt umožní uspokojovat zvyšující se poptávku po nových konstrukčních prvcích celodřevěného charakteru, které budou splňovat moderní požadavky na stavbu domů. Tato poptávka však není v současné době kryta dostatečnou nabídkou kvalitních produktů, které budou zvyšující se nároky splňovat.

Díky realizaci projektu bude také řešena problematika nedostatečné technologické úrovně zpracování obecně listnatého, konkrétně pak bukového dřeva a to nikoliv pouze ve společnosti MATRIX, a.s., ale obecně v celém dřevozpracujícím sektoru. Tato skutečnost je dána tím, že zastoupení listnatých dřevin v těžbách bylo po dlouhá desetiletí spíše v pozadí a většina hospodářských lesů v Evropě byly buď smrkové monokultury, anebo směsi jehličnanů.

Modifikace buku

V roce 2017 byla naší společnosti, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004787 pod názvem: 

„Modifikace buku“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a jeho předmětem je výzkum a vývoj nejvhodnějšího typu lepení a trvalé impregnace a ošetření bukového dřeva do takové podoby, aby jej bylo možno využít pro exteriérové konstrukční prvky, které jsou celoročně vystaveny povětrnostním vlivům. Hlavním dosavadním problémem je nestálost bukového dřeva při vystavení povětrnostním vlivům, ať se již jedná o bobtnání, kroucení či praskání. Naproti tomu je bukové dřevo jako základní surovina dřevem s vysokou hustotou a vykazuje velkou pevnost, což se jeví jako vhodná vlastnost pro venkovní zatěžované konstrukce. Právě ale nízká odolnost proti povětrnostním vlivům tomuto využití zatím brání. Díky realizovanému projektu dojde ke zvýšení přidané hodnoty bukového dřeva a budou zlepšeny projektované možnosti u venkovních bukových konstrukcí.

Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích

Cílem projektu je navržení optimálních variant nátěrových systémů do exteriérových aplikací pro dřeviny dub, modřín, douglaska, smrk, a
to transparentních a vybraných pigmentovaných. Výsledkem řešení projektu bude návrh a technologický postup nanášení nátěrových systémů s prodlouženou trvanlivostí a barevnou stálostí podložený experimentálními výsledky umělého urychleného a přirozeného stárnutí dle platných ČSN EN.
Tento projekt je ve spolupráci s ČZU Praha, fakulta Lesnická a dřevařská a je podpořen Technologickou agenturou České republiky.