Projekty

Společnost MATRIX rozvíjíme mimo jiné také s přispěním dotačních titulů Evropské unie.

Daří se nám tak zvyšovat konkurenceschopnost, investovat do výroby a modernizovat provozy.

Při inovacích technologických postupů spolupracujeme s českými univerzitami i státními agenturami.

Revitalizace administrativní budovy

Popis projektu:
Energeticky úsporná opatření spočívají v kompletní výměně pohledového obvodového pláště a zateplení ostatních venkovních stěn. V rámci dalších energetických úspor dojde ke kompletní výměně svítidel za úsporná řešení a stejně tak dojde k výměně klimatizační technologie. 
Cíl projektu:
Energeticky úsporná opatření

Fotovoltaická elektrárna MATRIX a.s. - provozovna Třebešov

V roce 2022 byla společnosti MATRIX a.s. schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000279. Projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. Předmětem tohoto projektu je doplnění FVE a akumulace energie. Společnost Matrix má vlastní FVE. Vyrobená elektřina je spotřebovávána v provozu závodu, přesto však dochází k přetokům energie do sítě. Projekt řeší pořízení akumulace (250 kWh), tak aby bylo možné významnou část těchto přebytků skladovat a následně využívat k vykrytí špičkové potřeby a doplnění FVE o 261 kWp. Cílem projektu je instalace bateriového úložiště a FVE ve výrobním areálu společnosti Matrix a.s., Třebešov včetně potřebné regulace a napojení na stávající rozvod elektroinstalace.

Fotovoltaická elektrárna MATRIX a.s. - hotel Studánka

V roce 2022 byla společnosti MATRIX a.s. schválena dotace na projekt s registračním číslemCZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000226. Projekt je financován Evropskou unií v rámci Národního plánu obnovy Ministerstva průmyslu a obchodu. Předmětem tohoto projektu je instalace FVE a akumulace energie v rámci 4* hotelu STUDÁNKA u Rychnova nad Kněžnou.

Zvýšení konkurenceschopnosti zemědělské činnosti Farmy Třebešov

III/PODPORA PROVÁDĚNÍ OPERACÍ V RÁMCI STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO MÍSTNÍHO ROZVOJE

Akumulace energie Třebešov

V roce 2020 byla společnosti MATRIX a.s. schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.14/0.0/0.0/19_253/0022076. Předmětem tohoto projektu je pořízení akumulace energie. Společnost Matrix má vlastní FVE. Vyrobená elektřina je spotřebovávána v provozu závodu, přesto však dochází k přetokům energie do sítě. Projekt řeší pořízení akumulace (230 kWh), tak aby bylo možné významnou část těchto přebytků skladovat a následně využívat k vykrytí špičkové potřeby. Cílem projektu je instalace bateriového úložiště ke stávající fotovoltaické výrobně ve výrobním areálu společnosti Matrix a.s., Třebešov včetně potřebné regulace a napojení na stávající rozvod elektroinstalace. Celkový instalovaný výkon uložiště 230 kWh. Zařízení bude sloužit k akumulaci elektrické energie v kombinaci s regulací čtvrt hodinového maxima. Projekt bude fyzicky ukončen v průběhu měsíce června 2021.

MATRIX HOUSE - zavedení výroby inovativního dřevěného panelu

V roce 2020 byla společnosti MATRIX a.s. schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_261/0019688 
Projekt je zaměřený na ochranu životního prostředí a snížení vlivu chemických látek na lidské zdraví díky produkci stavebních materiálů s výrazně sníženým až nulovým obsahem lepidel a s možností použití jiného typu dřeva, než je ve  stavebnictví nyní využíváno (např. kůrovcové dřevo nebo dřevo z listnatých dřevin, zejména buku). Inovovaný produkt je vhodný pro nízkoenergetické stavby, čímž dojde ke značnému snížení emisí CO2.
Projekt z hlediska vlivu na životní prostředí řeší problém související s využíváním lepidel (zejména PUR lepidel) ve stavebních dřevěných materiálech. Dále řeší problém stávajícího ekonomicky neefektivního využívání kůrovcového dřeva a možnost využití listnatých dřevin pro produkty s vyšší přidanou hodnotou.
Z technického hlediska projekt řeší výrobní kapacity společnosti MATRIX a.s., které aktuálně neumožňují zavedené sériové výroby inovovaného produktu - masivního dřevěného panelu určeného pro nízkoenergetické dřevostavby.
Cílem projektu je zavedení inovovaného procesu do společnosti MATRIX a.s.a zahájení sériové výroby inovovaného masivního dřevěného panelu.
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.

Vývoj zařízení pro výrobu karbonizovaných povrchů dřeva

V roce 2020 byla společnosti MATRIX a.s. ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/19_262/0020195.
Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a je zaměřen na vývoj zařízení pro výrobu karbonizovaných povrchů dřeva. Předmětem projektu je výzkum a vývoj povrchové karbonizace dřeva určeného pro inovativní fasádní prvky dřevostaveb tak, aby mohly být vyráběny způsobem šetrným k životnímu prostředí a bez použití chemických konzervačních látek na dřevo. Součástí projektu je také výzkum a vývoj zařízení pro výrobu takto povrchově modifikovaných prvků.
S rostoucími požadavky na ekologické provádění staveb roste i snaha o využívání obnovitelných a snadno recyklovatelných materiálů. Vzhledem k udržitelnosti, dostupnosti a relativně nízké ceně je dřevo vhodným přírodním materiálem pro povrchové vrstvy fasádních systémů staveb. V rámci ČR a Evropského trhu je velké procento budov, jejichž fasáda je částečně nebo celoplošně vyrobena z dřevěných materiálů. Pro dřevěné fasádní prvky staveb je nejdůležitějším ukazatelem dlouhodobá životnost a minimální náklady na péči a údržbu. Vhodným konstrukčním provedením je možné částečně eliminovat některé nežádoucí faktory, jiné lze dočasně či trvale eliminovat pomocí vybraných způsobů modifikace dřeva. Modifikace dřeva je proces, jehož cílem je eliminace jednoho či více přirozených nedostatků dřeva a zároveň uchování upravených vlastností optimálně po celou dobu jeho životnosti.
Výsledkem projektu bude průmyslová technologie procesu povrchové karbonizace dřeva a funkční prototypové zařízení na výrobu fasádních prvků dřevostaveb s takto modifikovaným povrchem. V závislosti na druhu dřeva, stupni karbonizovaného povrchu a barevném provedení budou definovány nové a inovativní fasádní prvky/systémy dřevostaveb.
Dokončení projektu je předpokládáno do konce roku 2022.

FVE v areálu Třebešov

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011725: 

 „FVE v areálu Třebešov“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na instalaci fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti MATRIX a.s., konkrétně v jejím areálu v obci Třebešov. V rámci projektu nebude využívána akumulace energie a vyrobená elektřina bude využita ve výrobních procesech společnosti žadatele. Část elektřiny bude v případě nespotřebování dodána do distribuční soustavy.

Projekt řeší vysoký podíl elektřiny vyrobené z fosilních paliv spotřebované v průmyslu. Na úrovni ČR a celé EU tak snižuje projekt energetickou náročnost podnikatelského sektoru a tím přispívá k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Na úrovni žadatele snižuje projekt závislost žadatele na odběru elektrické energie z distribuční soustavy, která jez velké části generována ze spalování fosilních paliv a jiných neekologických zdrojů.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení nákladů na elektrickou energii, snížení emisí CO2 a množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce dubna roku 2020.

FVE v areálu Lipovka

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_138/0011728: 

 „FVE v areálu Lipovka“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na instalaci fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti MATRIX a.s., konkrétně v jejím areálu v obci Lipovka. V rámci projektu nebude využívána akumulace energie a vyrobená elektřina bude využita ve výrobních procesech společnosti žadatele. Část elektřiny bude v případě nespotřebování dodána do distribuční soustavy.

Projekt řeší vysoký podíl elektřiny vyrobené z fosilních paliv spotřebované v průmyslu. Na úrovni ČR a celé EU tak snižuje projekt energetickou náročnost podnikatelského sektoru a tím přispívá k naplnění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti. Na úrovni žadatele snižuje projekt závislost žadatele na odběru elektrické energie z distribuční soustavy, která je z velké části generována ze spalování fosilních paliv a jiných neekologických zdrojů.

Díky realizaci projektu dojde ke snížení nákladů na elektrickou energii, snížení emisí CO2 a množství emisí primárních částic a prekurzorů sekundárních částic.

Realizací projektu dojde k naplnění těchto cílů:

  • zvyšování energetické účinnosti výrobních a technologických procesů
  • snížení spotřeby energií
  • snížení emisí CO2
  • snížení emisí ostatních znečišťujících látek (NOX, SO2, VOC, pevné částice)
  • zvýšení konkurenceschopnosti žadatele na trhu

Dokončení projektu je předpokládáno do konce dubna roku 2020.

Zavedení výroby nového druhu konstrukčního hranolu

Registrační číslo: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_049/0010207

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram INOVACE III a jeho předmětem je komplexní inovační proces spočívající ve výrobkové i procesní inovaci. Předmětem výrobkové inovace je zavedení výroby zcela nových konstrukčních prvků, konkrétně pak lepeného bukového hranolu s využitím perlinky ze skelného vlákna.  Nutným předpokladem zavedení nové výroby je inovace procesu, která umožní zpracování předzpracovaného bukového dřeva do optimální podoby pro výrobu lepených bukových hranolů.

Projekt umožní uspokojovat zvyšující se poptávku po nových konstrukčních prvcích celodřevěného charakteru, které budou splňovat moderní požadavky na stavbu domů. Tato poptávka však není v současné době kryta dostatečnou nabídkou kvalitních produktů, které budou zvyšující se nároky splňovat.

Díky realizaci projektu bude také řešena problematika nedostatečné technologické úrovně zpracování obecně listnatého, konkrétně pak bukového dřeva a to nikoliv pouze ve společnosti MATRIX, a.s., ale obecně v celém dřevozpracujícím sektoru. Tato skutečnost je dána tím, že zastoupení listnatých dřevin v těžbách bylo po dlouhá desetiletí spíše v pozadí a většina hospodářských lesů v Evropě byly buď smrkové monokultury, anebo směsi jehličnanů.

Modifikace buku

V roce 2017 byla naší společnosti, ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně, schválena dotace na projekt s registračním číslem CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_019/0004787 pod názvem: 

„Modifikace buku“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram APLIKACE a jeho předmětem je výzkum a vývoj nejvhodnějšího typu lepení a trvalé impregnace a ošetření bukového dřeva do takové podoby, aby jej bylo možno využít pro exteriérové konstrukční prvky, které jsou celoročně vystaveny povětrnostním vlivům. Hlavním dosavadním problémem je nestálost bukového dřeva při vystavení povětrnostním vlivům, ať se již jedná o bobtnání, kroucení či praskání. Naproti tomu je bukové dřevo jako základní surovina dřevem s vysokou hustotou a vykazuje velkou pevnost, což se jeví jako vhodná vlastnost pro venkovní zatěžované konstrukce. Právě ale nízká odolnost proti povětrnostním vlivům tomuto využití zatím brání. Díky realizovanému projektu dojde ke zvýšení přidané hodnoty bukového dřeva a budou zlepšeny projektované možnosti u venkovních bukových konstrukcí.

Zvýšení odolnosti nátěrových systémů na vybraných druzích dřeva v exteriérových aplikacích

Cílem projektu je navržení optimálních variant nátěrových systémů do exteriérových aplikací pro dřeviny dub, modřín, douglaska, smrk, a
to transparentních a vybraných pigmentovaných. Výsledkem řešení projektu bude návrh a technologický postup nanášení nátěrových systémů s prodlouženou trvanlivostí a barevnou stálostí podložený experimentálními výsledky umělého urychleného a přirozeného stárnutí dle platných ČSN EN.
Tento projekt je ve spolupráci s ČZU Praha, fakulta Lesnická a dřevařská a je podpořen Technologickou agenturou České republiky.